Armoire

mimiarmoireweb

Alder, with a nutmeg stain

© Michael Rosen 2013